A N S E L C H A N G
品牌設計師
就讀於華南農業大學(藝術學院) 藝術設計
設計代表作有:華農創意字體(南方衛視TVS2報道)
2014年 國際One Show中華青少年創意競賽優秀獎
2015年 臺灣 兩岸字體設計 優秀獎
2016年 華南理工大學研究生協會 設計顧問
+ 在校曾任職學生會主席
+ 視傳工作室

// 業務洽談 //
+ Wechat‘Ansel-ge
+ 86‘13-1234-06044
+ Anselchang@foxmail.com
-----------------------------------------

Top

© 張艾斯 | Powered by LOFTER